Säkerhetständstickor

Definitionen på en säkerhetständsticka är:

  • Kan endast tändas mot askens plån.
  • Plånet på sidan av asken består av en ofarlig yta av röd fosfor.
  • Säkerhetständstickan är lätt att tända och släpper inte ifrån sig brinnande partiklar. Bryts inte av och har ingen efterglöd när flamman dör ut. De är giftfria och ofarliga för miljön. Tändsatsen är delad, vilket innebär att oxidationsmedlet sitter på stickans hatt medan huvudbränslet sitter i plånet.

Funktion

Stickorna tillverkas av asp eller poppel (samma växtfamilj). Träet i stickan är stark, vitt och luktfritt. Det impregneras för att inte stickan ska efterglöda när den släcks. Stickorna doppas sedan i paraffin, som är en del av bränslet vid antändningen, och det ämne som brinner hos en tänd säkerhetständsticka, och sist tändsatsen i vald färg.

Kartongen i asken är inte klorblekt.

Svensk kvalitet- Made by Sweden

Den svenska säkerhetständstickan tillverkades fram till för några år sedan av Swedish Match, tidigare Svenska Tändsticksaktiebolaget. Fabriken ligger i Ungern och ägs nu av tyska Europe Match. Man har personalen kvar och samma tillverkningsprocedur.

Miljökontroll

Våra produkter är säkra och miljökontrollerade. Vi anlitar leverantörer som arbetar enligt EU-förordningen REACH och ansvarar för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder, inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Tillverkaren ansvarar för att registrera ämnen.

Vårt bidrag till en ren miljö:

För att hålla sjöar och vattendrag rena är all kartong i ytter askarna inte klorblekt och både inner- och ytterasken går att få tillverkad i helt återvunnet material – alla material är biologiskt nedbrytbart.

Virket för tändstickorna är gjorda av poppel och asp. Vår leverantör köper uteslutande virket från träindustrin med kravet på återbeskogning och förnuftig användning av våtmark. Tändsats är fri från svavel, kaliumklorat och zinkoxid.

Det räcker inte att bara använda miljövänlig råvara utan vi ser även till att slutprodukten är miljövänlig, det är så VI hjälper till att skydda vår planet!

Alla ny

Varumärket exponeras på en kvalitetsprodukt vid köp av säkerhetständstickor med eget tryck från Advertising Space. Att bästa kvalitet gynnar ett uppbyggt varumärke är självklart!

Tändstickshistoria

Tändstickans historia i Sverige kan indelas i två huvudtyper, fosfortändstickan och säkerhetständstickan:

Fosfortändstickan utvecklades på 1830-talet. Tändsatsen utgjordes av det primära bränslet vit eller gul fosfor. Som oxidationsmedel användes till exempel blydioxid. Det sekundära bränslet var vanligen svavel. Den var billig och fungerade, men vit/gul fosfor är både giftig och mycket brandfarlig. Oxidationsmedlen innehöll också ofta tungmetaller. Dessa stickor, som var en typ av alltändartändstickor, kunde antändas genom att dras mot de flesta skrovliga ytor, eller antändas oavsiktligt genom att de låg och nötte mot varandra i tändsticksasken. Professorn Gustaf Erik Pasch fick 1844 patent på sin uppfinning säkerhetständstickan. Pasch ersatte den giftiga gula fosforn med ofarlig röd fosfor. Han delade också på de kemiska ingredienserna till tändstickshuvudet och placerade fosforn på ett plån på askens utsida. På så vis kunde tändstickorna endast tändas på plånet. Säkerhetständstickan var född. Detta var en stor uppfinning som gjorde Sverige känt över hela världen.

 Johan Edvard Lundström startade 1845 tillsammans med sin yngre bror, Carl Frans Lundström, Jönköpings Tändsticksfabrik och vidareutvecklade Paschs uppfinning. 1864 konstruerade den 28-årige ingengören Alexander Lagerman, som var anställd på Jönköpings Tändsticksfabrik, den första helautomatiska tändssticksmaskinen, även kallad komplettmaskin. Det var nu när tillverkningen gick från hantverk till massproduktion och säkerhetständstickorna spreds och blev världsberömda.

Säkerhetständstickor var länge en av Sveriges främsta exportprodukter och blev synonymt med Jönköping världen över långt in på 1900-talet.Varje tändsticksask var försedd med instruktionstexten “Tända endast mot lådans plån”. Brev som adresserats till Jönköpingsfabriken med texten ”Tanda endast mot ladans plan, Sweden” lär ha nått sin adressat utan problem.
I Sverige fanns det fram till cirka 1912 tre stora industricentra för tillverkning av tändstickor; i Jönköping, Tidaholm och Vetlanda. Från 1912 inledde Ivar Kreuger med utgångspunkt från Kreuger-familjens egna tändsticksfabriker i Kalmar, Fredriksdahl och Mönsterås en successiv sammanslagning av många små tändsticksföretag som också hade en föråldrad maskinpark. Den slutliga sammanslagningen, inkluderande samtliga tändsticksföretag i Sverige och även många av de företag som tillverkade de maskiner som användes i tändsticksfabrikerna, slutfördes under 1917, då Ivar Kreuger förvärvade Jönköpings Tändsticksfabrik och grundade Svenska Tändsticks Aktiebolaget, förkortat STAB. STAB övergick 1992 till Swedish Match som 2006 sålde fabriken för tändstickor med eget tryck vidare till Europe Match i Tyskland.

Tändsticksaskarnas etiketter och konstnärliga utformning blev en viktig del av marknadsföringen och man lade ner mycket arbete för att få fram olika etiketter som tilltalade konsumenterna. Solstickan designad av Einar Nerman 1936 är Sveriges mest kända etikett. En ask med solstickan som etikett har blivit synonymt med att asken innehåller tändstickor.

Nostalgitändstickor sv bakrund frilagd

Tändmekanism

En alltändartändsticka har en pyroteknisk sats på stickans topp och ett sekundärt bränsle som själva stickan är indränkt i för att den lättare ska ta eld. De viktigaste ingredienserna i tändsatsen är ett lättantändligt bränsle i pulverform och något starkt oxidationsmedel. När tändstickan stryks pulvriseras satsen så att bränsle och oxidationsmedel blandas, samtidigt som tryck och friktionsvärme sätter igång en självaccelererande oxidation. Värmen som utvecklas antänder det sekundära bränslet vilket får själva stickan att börja brinna.
Säkerhetständstickor har en delad tändsats, där oxidationsmedlet sitter på stickans topp medan huvudbränslet sitter i plånet. Det är enbart det primära bränslet som finns i tändsatsen. Det ämne som brinner hos en tänd säkerhetständsticka är det sekundära bränslet, paraffin, som finns absorberat i stickans material. Stickan är också impregnerad för att inte efterglöda.
Säkerhetständstickor kan alltså inte självantända, vilket andra stickor kan göra, t ex vid friktion vid transport etc. I och med att säkerhetständstickan inte efterglöder elimineras antändningsrisken t ex om stickan tappas på kläder, borddukar etc.

Tillverkning

Idag används kaliumklorat (KClO3) som oxidationsmedel och röd fosfor, en stabilare ogiftig form som tillverkas genom värmebehandling av vit fosfor, som primärt bränsle. Själva stickan tillverkas av asp eller poppel (samma växtfamilj) träslag som är starkt, hårt, vitt och luktfritt, som impregneras för att inte efter glöda.
Tändstickor säljs vanligen i små pappaskar med 40–50 lösa stickor i varje. Askens framsida förses ofta med tryck av olika slag. Att samla på tändsticksaskar och tändsticksetiketter var förr en vanlig hobby, som fortfarande förekommer. Tändsticksplån med ca 20 platta stickor fästade i varandra i två lager, vilka i sin tur är fästade i ett pappetui med ett plån, är en variant av tändsticksasken som förekommit mycket i reklamsammanhang, t ex för hotell och restauranter.

(Text från Swedish Match’s hemsida 2006)

Säkerhetständstickan och tändstickshistoria PDF

Leave a Reply